ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა


"ელემენტ კონსტრაქშენი" მუდმივად ზრუნავს მისი მომსახურების ხარისხისა და კლიენტების კმაყოფილების დონის ამაღლებაზე.

ხარისხის უზრუნველსაყოფად კომპანიის საქმიანობა ემსახურება ISO 9001-ით დაწესებულ სტანდარტებსა და მოთხოვნებს. კომპანია მუდმივად ახდენს პროცესების ოპტიმირებას, რისკების ანალიზსა და ელიმინირებას. რათა გაამართლონ კლიენტების მოლოდინი და ნდობა. "ელემენტ კონსტრაქშენ"-ს შემუშავებული აქვს ხარისხის პოლიტიკა რომელიც ყოველწლიურად ახლდება და ოპტიმირდება. მოცემული პოლიტიკისადმი შესაბამისობის დაცვის ვალდებულება ხელმძღვანელობას ეკისრება, რომელიც ახორციელებს პოლიტიკის და მასთან დაკავშირებული ინიციატივების ეფექტურობის მონიტორინგს. ,,ელემენტ კონსტრაქშენ"-ში ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის გატარებაზე პასუხისმგებელია პერსონალის ყველა წევრი, ხოლო საერთო პასუხისმგებლობა უმაღლეს ხელმძღვანელობას ეკისრება.
alt
29.09.2017